O projektu

Tento web vznikl jako výstup z projektu s názvem Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR, který jako projekt aplikovaného výzkumu financovaného Technologickou agenturou ČR (pod. č. TL03000456) realizovala Univerzita Palackého, Filozofická fakulta (konkrátně pracovníci katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a sociologie, andragogiky a kulturní antropologie) v letech 2020 a 2021. Aplikačním garantem projektu byla Kancelář veřejného ochránce práv.

Výstupy projektu jsou dvě výzkumné studie (viz popis a možnost stažení níže), na jejichž základě vzniklo doporučení veřejného ochránce práv (dostupné také v systému ESO) a také potřeba vytvořit tento informační web.

 

Výstupy projektu

Právní studie

V rámci právní podkladové výzkumné studie bylo zpracováno více než 100 zdrojů. Studie obsahuje analýzu lidskoprávních standardů dopadajících na specifickou situaci lidí s variacemi pohlavních znaků (intersex). Je rozdělena do čtyř hlavních tematických oblastí: právo na tělesnou integritu, právo na zdravotní péči, právo na sebeurčení, právo na rovné zacházení a účinnou ochranu a nápravu. V rámci jednotlivých oblastí jsou nejprve reflektovány mezinárodní právní standardy a doporučení. Ty jsou následně porovnávány s českou právní úpravou a se situací v jiných vybraných právních systémech. Na základě této analýzy jsou formulována doporučení pro českou praxi.

Sociologická studie

V rámci sociologické podkladové výzkumné studie bylo zpracováno bezmála 40 různých dostupných zdrojů a obzvláště byly realizováno dotazování (osobní rozhovory a korespondenční komunikace) s lékaři a lékařkami a rozhovory s dvěma osobami s variacemi pohlavních znaků. Do studie byly dále zahrnuty dva další autentické “hlasy”, a to z fotoknihy Chiméra a rozhovoru pro Zpravodaj rovné příležitosti v souvislostech. Studie diskutuje používání terminologie a označování lidí s variacemi pohlavních znaků, dále sociální souvislosti lékařských zákroků a zacházení s variacemi pohlavních znaků jako s nemocí. Specificky se studie zaměřuje na zkušenosti a poradenství pro rodiče a lidi s variacemi pohlavních znaků, a akcentuje potřebu spolurozhodování o lékařských zákrocích.

Doporučení ombudsmana

Doporučení veřejného ochránce práv ve smyslu ustanovení § 21c odst. 1 písm. c) adresované mj. ministerstvu zdravotnictví, MPSV a dalším orgánům. Jednotlivá doporučení jsou rozčleněny do čtyř věcných oblastí. První z nich je oblast provádění zdravotních výkonů u dětí s variacemi pohlavních znaků bez jejich informovaného souhlasu. Dále se ochránce blíže zabýval rozsáhlou oblastí přístupu k informacím, nápomoci při rozhodování a psychosociální podpory a související oblastí osvěty v intersex problematice. Konečně se zabýval i sběrem dat a mapováním stávající praxe. Ministerstvu zdravotnictví v tomto kontextu doporučil, aby provedlo zhodnocení stávající dostupnosti dat týkajících se lékařských postupů v případě lidí s variacemi pohlavních znaků a zvážilo možnost sběru těchto dat a přístupu k nim do budoucna.

Lidé

Mgr. Šárka Dušková – právnička, autorka právní studie projektu Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR. Momentálně působí jako konzultantka v několika neziskových organizacích a je doktorandkou Centra pro lidská práva britské Univerzity v Essexu. Jejími tématy jsou zejména rovnost a diskriminace, práva osob s postižením, práva dětí a práva trans a intersex lidí. Je spoluautorkou akademického Komentáře k Úmluvě o právech dítěte, a dalších publikací týkajících se rovnosti pohlaví nebo práva na vzdělání. Je členkou Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva. 

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. - sociolog, v rámci projektu vedl rozhovory s lékaři zabývajícími se problematikou lidí s variacemi pohlavních znaků a analyzoval odbornou medicínskou literaturu na toto téma. Působí na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP Olomouc. Zabývá se problematikou sexuálních, pohlavních a genderových menšin a jedinců, kteří jsou společností vnímáni jako deviantní. Je autorem knihy Sexualita a sexuální identita: Sociální povaha přirozenosti. V poslední době publikoval články zabývající se lidmi s pedofilní orientací, otcovským hnutím a je spoluautorem studie týkající se marginalizace lidí s duševním onemocněním. Je členem Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Mgr. Zdeněk Sloboda – byl vedoucím projektu Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR (2020–2021) a mj. vedl rozhovory s lidmi s variacemi pohlavních znaků. Působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP. Zkoumá v oblastech mediálních reprezentací a sociálních hnutí LGBTI+ lidí, homoparentality nebo mediální gramotnosti a socializace. Publikoval knihu Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita, článek o gay mužích v českých TV seriálech nebo o diskurzu kolem reprodukčních technologií v souvislosti s LGBTIQ lidmi. Je předsedou Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva a spoluzakladatelem LGBT+ organizace PROUD.

Mgr. Karel Suda – od roku 2017 pracuje jako právník na odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Ve své praxi se zabývá především právy LGBTI+ lidí a jejich ochranou před diskriminací, například se významnou měrou podílel na realizaci rozsáhlého výzkumu veřejného ochránce práv Být LGBT+ v Česku, za nějž ochránce obdržel ocenění bePROUD v kategorii počin roku 2019. V rámci projektu Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR (2020–2021) především zajišťoval komunikaci s Kanceláří veřejného ochránce práv jakožto aplikačním garantem projektu a působil jako externí konzultant veškerých právních výstupů. V současné době studuje obor Historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)